Home Melkveehouderij

Melkveehouderij

De huidige online versie van de CLM Klimaatlat is circa 5 jaar oud. Daarmee zijn de data waarmee de tool rekent deels verouderd.

CLM werkt in projecten met recent geactualiseerde versies van de Klimaatlat Open Teelt en Melkveehouderij, maar deze versies zijn (nog) niet openbaar beschikbaar.

Broeikasgassen op melkveebedrijven

Op uw melkveebedrijf komen drie broeikasgassen vrij:

  • Kooldioxide (CO2), via energiegebruik (gas, diesel, elektriciteit)
  • Methaan (CH4) via de koeienpens en mestopslag
  • Lachgas (N2O) via grondbewerking en bemesting

Hoewel kooldioxide het bekendste broeikasgas is, spelen vooral lachgas en methaan in de veehouderij een hoofdrol (296 keer resp. 25 keer sterker dan kooldioxide).
Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zijn bijvoorbeeld: veranderingen in rantsoen, bemesting, huisvesting en bodemgebruik, en dus afhankelijk van uw specifieke bedrijfsvoering. De klimaatlat geeft u snel inzicht in de broeikasgasemissies van uw bedrijf.

In de HANDLEIDING kunt u lezen waarom u iets in moet vullen. In het rapport Klimaatlat melkveehouderij vindt u ook achtergrondinformatie en uitleg over het effect van een te nemen maatregel. Met de CHECKLIST kunt u vooraf nagaan welke bedrijfsgegevens u nodig heeft om de Klimaatlat in te vullen.