Home

Home

De klimaatlat

Via de Klimaatlat (een gratis internetinstrument) kunt u als agrariër snel een idee krijgen wat u kunt doen aan de klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot op uw bedrijf.
De emissies van de 3 meest relevante broeikasgassen (kooldioxide, methaan en lachgas) worden doorgerekend voor uw persoonlijke bedrijfssituatie.

De huidige online versie van de CLM Klimaatlat is circa 5 jaar oud. Daarmee zijn de data waarmee de tool rekent deels verouderd.

CLM werkt in projecten met recent geactualiseerde versies van de Klimaatlat Open Teelt en Melkveehouderij, maar deze versies zijn (nog) niet openbaar beschikbaar.

Per sector

De Klimaatlat is er voor drie type bedrijven, de melkveehouder, de open teelt en de varkenshouder.

Uw bedrijfsgegevens

U voert kengetallen in van uw bedrijf (in 15 min) en het model berekent en adviseert welke maatregelen u zou kunnen nemen. Uw gegevens zijn beveiligd aangezien u alleen uw wachtwoord kent.

Zelf of samen aan de slag

U besluit natuurlijk zelf of u maatregelen wil treffen en zo ja welke. Via de Klimaatlat krijgt u gelijk een overzicht. Momenteel worden in Nederland workshops georganiseerd waar agrariërs ervaringen uitwisselen rondom te nemen klimaatmaatregelen. Aan bod komt hoe maatregelen in te passen zijn in de bedrijfvoering. En welke maatregelen bovendien economisch voordeel opleveren.
Info workshops: 0345 470700, Erik van Well, CLM-adviseur.

Copyright & aansprakelijkheid

De gegevens in de Klimaatlat zijn eigendom van CLM, en auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de Klimaatlat of delen daarvan, anders dan voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

CLM spant zich in om de informatie in de Klimaatlat juist en actueel te houden. CLM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de Klimaatlat.

Lees of download de gebruiksvoorwaarden (pdf)
Update: november 2017