Home Open teelt

Open teelt

De huidige online versie van de CLM Klimaatlat is circa 5 jaar oud. Daarmee zijn de data waarmee de tool rekent deels verouderd.

CLM werkt in projecten met recent geactualiseerde versies van de Klimaatlat Open Teelt en Melkveehouderij, maar deze versies zijn (nog) niet openbaar beschikbaar.

De ontwikkeling van de Klimaatlat open teelten kwam voor rekening van drie partijen:

De Klimaatlat wordt onderdeel van het certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten en vervangt vanaf 2011 de bestaande Klimaatmodule. Niet alleen Milieukeurtelers hebben toegang tot de Klimaatlat, ook alle telers van plantaardige producten die geinteresseerd zijn in de klimaatbelasting van hun bedrijf kunnen met het instrument werken. De openbare toegankelijkheid van de Klimaatlat kan op een eenvoudige wijze telers bewust maken van hun invloed op het klimaat.

Met deze (gratis) Klimaatlat voor plantaardige teelten krijgt u inzicht in de broeikasgasemissies van plantaardige, open teelten en de effecten van emissiereducerende maatregelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eenjarige en meerjarige gewassen.
De uitstoot van de drie broeikasgassen lachgas (N2O), methaan (CH4) en kooldioxide (CO2) worden voor uw bedrijf doorgerekend.

Deelname in workshops met collega's is mogelijk zodat u ervaringen kunt uitwisselen en de te nemen maatregelen kunt (laten) doorrekenen.

Nieuwe bodemmodule

In 2013 is een nieuw Bodemmodule toegevoegd aan de Klimaatlat. Daarmee kunt u per perceel inschatten hoe het organische stofgehalte van de bodem zich ontwikkelt. De Bodemmodule is het resultaat van het project Credits for Carbon Care, uitgevoerd door CLM samen met Alterra en LBI, met financiering van SKB en provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Utrecht.

Handleidingen en rekenhulp

Voor telers die het certificatieschema Plantaardige Producten van Milieukeur volgen is een rekenhulp voor het berekenen van hun organische stofbalans beschikbaar.
Download de rekenhulp (excelbestand).

Milieukeur certificatieschema's Plantaardige producten

Download het Milieukeur certificatieschema Plantaardige producten op www.smk.nl/36/m/certificeren/index.html#a-e

logo smk logo CLM logo milieukeur Logo Ministerie van Economische Zaken

Logo EU Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland